Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016,119, s.1 oraz Dz. Urz. UE.L 2018,127, s.2 )- zwanego w skrócie RODO, rozporządzenie 2016/679, informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą: ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: goksit@korycin.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby administratora Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin.

Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć dane mogące w sposób bezpośredni lub pośredni, ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, określić konkretną osobę fizyczną.

Czyje dane osobowe są przetwarzane
Administrator przetwarza dane osobowe osób zamieszkujących i zameldowanych na terenie gminy Korycin, pracowników i kandydatów do pracy w ośrodku oraz osób zainteresowanych – składających pisma do Administratora i załatwiających sprawy w tutejszym ośrodku, osób uczestniczących w imprezach, prezentacjach, wystawach paradach oraz wszelkiego rodzaju eventach organizowanych przez tutejszy ośrodek. Osób korzystających z zasobów Biblioteki Gminnej w Korycinie.

Źródło danych osobowych

W przypadku:

 1. Realizacji celu publicznego (wykonywanie zadań publicznych przez administratora) na

podstawie odrębnych przepisów lub dobra interesu osoby fizycznej – ze złożonych oświadczeń,

pism, przedstawionych dokumentów, dokumentów przekazanych przez jednostki nadrzędne lub instytucje.

 1. Realizacji zawartej umowy, dane niezbędne do jej realizacji – ze złożonych oświadczeń, pism
  i przedstawionych dokumentów.
 2. Dobrowolnej zgody – za podstawie składanych oświadczeń, pism, przedstawianych dokumentów.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane w celu wykonania zadań publicznych powierzonych administratorowi na mocy ustaw prawa krajowego, zadań statutowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO), innych prawnych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym także umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Dane osobowe Administrator przetwarza realizując obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa, między innymi:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Administratora oraz przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

Administrator realizuje również postanowienia umowne wynikające z zawieranych umów z osobami fizycznymi a dane osobowe przetwarzane są w ich zakresie wyłącznie do realizacji tych umów. Przetwarzane są również dane przekazywane dobrowolnie, w celu skontaktowania się z Państwem w danej sprawie, udzielenia odpowiedzi lub w celach rekrutacji (w celu komunikacji z podmiotem).

Prawa osoby, której przetwarzane są dane

 1. Przetwarzanie danych osób do 16 r.ż. odbywa się za zgodą/przy reprezentacji niepełnoletniego przez opiekuna prawnego. Administrator ma prawo zweryfikować wiek osoby, jeśli ma podejrzenia co do niespełnienia tego warunku.
 2. Posiadają Państwo prawo do:
 • Żądania dostępu własnych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 • Sprostowania własnych danych osobowych
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Przeniesienia danych osobowych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo do całkowitego usunięcia danych, przysługuje, jeśli:
 • zauważycie Państwo że wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem albo rodzaj przetwarzanych danych wykracza poza niezbędny zakres informacji;
 • jeśli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 • jeśli dane nie są już niezbędne;
 • jeśli cofniecie państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania.
 1. Prawo do przenoszenia danych – można z niego skorzystać, aby otrzymać od Administratora pełen zakres danych jaki Administrator zebrał na Państwa temat. Można z niego skorzystać, jeśli dane przetwarzane są w ramach dobrowolnie wyrażonej zgody lub wynikają z zawartej umowy.
 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych wobec przekazania danych innemu administratorowi lub w celach marketingowych.
 3. Prawo zmiany danych – możecie Państwo zmienić, zaktualizować swoje dane osobowe w każdym momencie, np. jeśli zmieniliście nazwisko, miejsce zamieszkania albo numer telefonu.
 4. Jeśli Państwo uważają, że dane przetwarzane przez Ośrodek wykraczają ponad zakres wymagany do realizacji celu, czy skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy się zgłosić do Administratora lub Inspektora ochrony danych, który pełni zadania puntu kontaktowego w sprawach realizacji praw osób których dane przetwarza ośrodek. Inspektor nie udziela szczegółowych odpowiedzi dotyczących Państwa danych osobowych przez telefon (ze względu na brak możliwości identyfikacji wnioskodawcy), zaś w przypadku zgłoszenia pisemnego skorzystania z Państwa praw lub obowiązku informacyjnego, pismo lub metoda kontaktu musi w sposób jednoznaczny określać, że to Państwo jesteście właścicielami tych danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Przetwarzane przez Administratora dane podlegają w większości przepisom ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, i w zależności od rodzaju sprawy, dane te podlegają archiwizacji. W przypadku danych wykorzystywanych poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, dane będą usuwane natychmiast po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie papierowej oraz minimum 2 lata maksymalnie 5 lat po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej. Ten drugi wymóg wynika z zapewnienia rozliczalności zadań w systemach teleinformatycznych. Dane będą przede wszystkim przetwarzane przez czas wykonywania zadań Administratora oraz przez okres zabezpieczenia roszczeń cywilno – prawnych należytego wykonania lub niewykonania naszych zdań statutowych lub obowiązków prawnych.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom reprezentujących interes publiczny na podstawie stosownych przepisów. Mogą też być przekazywane naszym partnerom z którymi mamy zawarte umowy o współpracy przy wykonywania naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Państwa dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Aby zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, w tutejszym ośrodku wdrożono środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych. Pracownicy są szkoleni w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Podstawa prawna i skargi

Ochrona danych w ośrodku działa w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanym pod nazwą RODO.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez ośrodek danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Korycinie szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych klientów (interesantów), kandydatów do pracy, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, partnerów, beneficjentów, realizowanych projektów. W związku z tym, przedstawiam Państwu najważniejsze zasady, dotyczące ochrony danych osobowych funkcjonujące w Gminnym Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Korycinie – w skrócie „GOKSiT w Korycinie”.

GOKSiT w Korycinie realizuje wymogi wynikające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), zwanego w skrócie „RODO”.

Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć wszelkie dane mogące w sposób bezpośredni lub pośredni, ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

GOKSiT w Korycinie przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa czas retencji danych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością na nie odpowiemy.

Menu