Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu goksit.korycin.pl  i  Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny  Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Korycinie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015- 12- 29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021 – 03 – 21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– treści pochodzą z różnych źródeł,

– treści opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

– treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,

– treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

– filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: //checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1906477a-03ce-42b2-ae98-6b1a7d4218e5

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Toczydłowska adres poczty elektronicznej: goksit@korycin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 85 7229187. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
w Korycinie

Adres organu odwoławczego: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Adres e-mail organu odwoławczego: goksit@korycin.pl

Telefon organu odwoławczego: 857229187

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie znajduje się przy ul. Knyszyńskiej 2a. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie zlokalizowany jest w piwnicy, parterze i I piętrze. Przy budynku GOKSiT umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób
z niepełnosprawnościami.  Do wejścia głównego budynku prowadzi chodniki z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościmi.

Dostęp dla interesantów do części głównej GOKSiT, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek GOKSiT pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Budynek GOKSiT pozwala na dostęp osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru. Wejście na parter budynku dostępne jest poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku, od strony parkingu. Drzwi wejściowe do holu i sali konferencyjnej  są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.  Po wejściu do budynku na drzwiach znajduje się oznaczony dzwonek przywołujący po wciśnięciu którego zejdzie pracownik  oddelegowany do pierwszego kontaktu.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową zostaje oddelegowany pracownik – nr kontaktowy do pracownika 857229187.

Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami, budynek nie posiada windy wewnętrznej.

Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy
w GOKSiT, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Udogodnienia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w GOKSiT, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w GOKSiT), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W GOKSiT  zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

– e-mail na adres: goksit@korycin.pl

– telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 857229187

– listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez GOKSiT)

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Gminny Ośrodek Kultury Sportu  i Turystyki w Korycinie deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Deklaracja dostępności jest dostępna również pod adresem:

goksit.korycin.pl/deklaracja-dostepnosci/

Działania na rzecz poprawy dostępności są dostępne pod adresem:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu  i Turystyki w Korycinie

Knyszyńska 2a

16-140 Korycin

tel. 85 722 91 87

e-mail: goksit@korycin.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością na nie odpowiemy.

Menu